Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wiosenne porządki

W związku z poprawiająca się pogodą Straż Miejska rozpoczyna akcję sprawdzania porządków i numeracji budynków, która będzie trwała do 10 maja.

Zapewne każdy mieszkaniec Gdańska oczekuje, że jego miasto będzie czyste i zadbane. Musimy jednak pamiętać, że wiele zależy od nas samych. Zachęcamy właścicieli i zarządców nieruchomości do przeprowadzenia prac porządkowych przy posesjach, między innymi do usunięcia z chodników piasku użytego przy likwidacji śliskości oraz liści pozostałych z okresu jesiennego, a także innych nieczystości. Należy to do obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Uchwała nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r.).

Straż Miejska będzie też kontrolować oznakowanie budynków numerami porządkowymi. W przypadku braku czytelnego takiego oznakowania strażnicy mogą podjąć interwencję na podstawie art. 64 kodeksu wykroczeń:

"§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości."

Pamiętajmy, jak ważne są umieszczone w widocznym miejscu tabliczki z numerem domu dla służb ratunkowych, kiedy dla życia człowieka liczy się każda minuta.