Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ważna informacja dla mieszkańców

Straż Miejska w Gdańsku rozpoczyna kompleksowe sprawdzanie umów na wywóz nieczystości. Ich posiadanie to obowiązek każdego właściciela posesji.

Funkcjonariusze straży miejskiej będą kontrolować gdańskie posesje i sprawdzać, czy właściciel posiada umowę na wywóz nieczystości i aktualne rachunki za ich odbiór. Sprawdzą również, czy właściciel ma pojemnik na odpady i czy na posesji jest porządek. Dlatego też prosimy właścicieli nieruchomości, aby jeśli jeszcze tego nie zrobili, uregulowali tę sprawę i podpisali stosowną umowę.

W Gdańsku przepisy porządkowe, które dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości, zawarte są w Uchwale Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Regulamin szczegółowo określa, co powinien robić właściciel nieruchomości, aby utrzymać należyty porządek na swojej posesji. Jako właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również inne podmioty władające nieruchomością. Regulamin obowiązuje tak samo mieszkańców, jak i osoby przebywające w mieście czasowo.

Obowiązkiem każdego właściciela, zarządcy i użytkownika nieruchomości jest posiadanie pojemnika do gromadzenia odpadów, zwarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne oraz utrzymanie terenów i posesji w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Za brak pojemnika na odpady, brak umowy na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, brak aktualnych rachunków potwierdzających ich odbiór, składowanie odpadów w miejscu niewyznaczonym oraz nieporządek na posesji Straż Miejska może ukarać grzywną do 500 zł.

§ 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska:

Właściciele nieruchomości, realizując obowiązki, o których mowa w § 16 i 17 Regulaminu zobowiązani są do:

  1. zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne lub opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe, w której zostanie m. in. określona ilość odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych usuwanych z danej nieruchomości przy zastosowaniu norm gromadzenia odpadów określonych w § 14 i zasad wyliczania oraz częstotliwość usuwania odpadów lub nieczystości ciekłych z danej nieruchomości, zgodnie z § 15 i 24 niniejszego Regulaminu;
  2. udzielenia przedsiębiorcy odbierającemu odpady i przedsiębiorcy opróżniającemu zbiorniki bezodpływowe i transportującemu nieczystości ciekłe informacji niezbędnych do określenia ilości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powstających na terenie danej nieruchomości;
  3. udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę z zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie na żądanie osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, umowy i dowodów opłacenia takich usług;
  4. przechowywania przez okres jednego roku dowodów potwierdzających wykonanie usług, o których mowa w pkt. 3