Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Tylko koni żal
Logo Straży Miejskiej w Gdańsku

W ostatnim czasie środki masowego przekazu informowały o nieprawidłowym traktowaniu koni dorożkarskich na terenie polskich miast – w tym gdańskiego Śródmieścia. Zwierzęta obecne przy Złotej Bramie oraz na Targu Węglowym stały w pełnym słońcu bez stałego dostępu do wody przez co mieszkańcy i turyści mieli poważne wątpliwości co do dobrego stanu ich zdrowia.

Straż Miejska zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ustawowymi podejmuje interwencje określone w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o ochronie zwierząt, tj.

art. 37 ust. 1 „Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust 1-3 oraz art. 25 podlega karze grzywny”.

Komentarz:

Art. 9 ust. 1 „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”,  Art. 9 ust. 2 „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m”.

Art. 10a ust. 1 „Zabrania się: 1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli”. Art. 10a ust. 2 „Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych”. Art. 10a ust. 3 „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.

Art. 25 „Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. tj. lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej”.

art. 37a ust. 1 „Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia”,

art. 37e ust. 1 „Kto narusza zakazy określone w art. 10b ust. 1 podlega karze grzywny”.

Komentarz:

Art. 10b ust. 1 „Zabrania się nabywania: 1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli”. Z ww. wynika zakres stosowania – zwierzęta domowe. Konie dorożkarskie należy zaliczyć do gatunków zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Niemniej jednak Straż Miejska w Gdańsku po otrzymaniu informacji o niewłaściwym traktowaniu zwierząt (upały, brak wody, itd.) udaje się na miejsce zgłaszanej interwencji. Po wyczerpaniu przesłanek wskazujących na niewłaściwe traktowanie zwierzęcia oraz przy udziale lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dokonywane jest sprawdzenie stanu zwierzęcia.

W przypadku stwierdzenia zaniedbania konia postępowanie jak w przypadku odebrania zwierzęcia domowego, np. psa z różnicą, że pies odwożony jest do schroniska, a koń do gospodarstwa rolnego wskazanego przez Prezydenta Miasta.