Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Szkodliwy eternit

Podczas kontroli terenów naszego miasta strażnicy często spotykają się z przypadkami składowania eternitu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W ostatnim czasie funkcjonariusze znaleźli kilka miejsc na terenie miasta (Wrzeszcz, Osowa, Śródmieście), gdzie materiał ten był niewłaściwie składowany

Straż Miejska przypomina że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych.

Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe, opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu azbestowym oraz zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi. Niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych grozi karą grzywny, której wysokość wymierzana jest w stawkach dziennych wynoszących od 10 zł do 20 tys. zł. Kary za nielegalne składowanie azbestu określone są w art. 70 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Warto pamiętać, że Jeżeli chcemy pozbyć się eternitu, możemy to zrobić za darmo. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku dofinansowuje do 100 %  kosztów demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest. Wnioski dostępne są na stronie internetowej miasta Gdańska oraz ZOZ-ach.