Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania

Straż Miejska w Gdańsku przypomina o przepisach obowiązujących w strefie zamieszkania.

W momencie wjazdu do strefy zamieszkania zdefiniowane w prawie drogowym pojęcia "drogi", "przejścia dla pieszych" tracą swe znaczenie. W takiej sytuacji pieszy korzysta z całej szerokości drogi i  ma pierwszeństwo przed pojazdami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w strefie zamieszkania obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h. Przyporządkowanie ruchu pieszym w strefie zamieszkania znosi obowiązek zapewnienia opieki dzieciom do lat 7. Osobną i bardzo indywidualną sprawą jest decyzja rodziców pozwalających na samodzielne przebywanie dziecka w takich strefach.

Postój pojazdu w strefie zamieszkania możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Parkowanie w miejscu niewyznaczonym jest niedopuszczalne i stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń, za które Policja i Straż Miejska mają prawo wystawić mandat karny.