Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska w Gdańsku zatrudni pracownika na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka w wymiarze 1 etatu.

Do zadań informatyka należy obsługa sprzętu i systemów komputerowych Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, 4 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
  • profesjonalna znajomość:
   • systemów operacyjnych – Linux (Ubuntu, Debian); Windows (Vista, XP, Windows 7, Windows 8), Windows Server 2012),
   • praktyczne doświadczenie w administracji serwerem pocztowym Debian/Ubuntu Serwer (Postfix, Dowecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, Tripwire),
   • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i replikacją maszyn wirtualnych na Hyper-V3.0,
   • programów biurowych Open Office, Microsoft Office,
   • stacji roboczych – naprawy zaistniałych usterek.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
  • znajomość w zakresie administrowania programami Symfonia FK, Forte KP, Płatnik,
  • znajomość języka HTML, JAVASCRIPT, PHP, MySQL,
  • dobra znajomość anatomii komputera (zdiagnozowania usterki i drobnej naprawy),
  • umiejętność tworzenia baz danych i ich utrzymania,
  • dobra znajomość sieci komputerowych – tworzenia, diagnozy i naprawy,
  • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
  • mile widziana znajomość języka obcego,
  • zamieszkanie na terenie gminy Gdańsk.
 3. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
  • praca jednozmianowa / 8 godzin,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • wynagrodzenie zasadnicze od 2731zł. do 3090 zł. (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
  • miejsce pracy na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
  • planowane zatrudnienie od 15.06.2016r.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej - oryginał do wglądu),
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko informatyka” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 31.05.2016r. do godz. 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).
 6. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub te, które wpłyną do Straży Miejskiej po terminie nie będą rozpatrywane.