Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska w Gdańsku ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radcy prawnego w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagania formalne na powyższe stanowisko:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe - prawnicze,
  • uprawnienia radcy prawnego - wpis na listę radców.
 2. Dodatkowym atutem będzie:
  • ukończenie służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzone zaświadczeniem,
  • praca w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
  • doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych,
  • znajomości pakietu MS Office,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność w działaniu,
  • bezstronność,
  • dyspozycyjność.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • obsługa prawna Straży,
  • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz innych zagadnień dotyczących zobowiązań cywilno – prawnych,
  • opiniowanie projektów umów, porozumień, uzgodnień i innych oświadczeń woli zawieranych przez Komendanta lub osoby przez niego upoważnione w zakresie zobowiązań cywilno– prawnych,
  • zapewnienie skutecznej ochrony prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie Straży w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz opracowywanie pism procesowych,
  • reprezentowanie Straży przed organami władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie zobowiązań cywilno – prawnych,
  • udzielanie porad i wyjaśnień pracownikom straży oraz wydawanie opinii dotyczących stosowania prawa.
 4. Warunki pracy:
  • teren miasta Gdańska, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • 1 etat,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze przy pełnym etacie od 3331 zł do 3700 zł (brutto),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • dodatek funkcyjny,
  • planowane zatrudnienie od 11.07.2016 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpisanie na listę radców prawnych,
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 6. Termin składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 29.06.2016 r. do godziny 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).
 7. Informacje:
  • aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po terminie nie będą rozpatrywane,
  • kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.