Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska w Gdańsku ogłasza nabór na 17 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na 17 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • znajomość topografii Gdańska,
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych,
  • prawo jazdy (A, B),
  • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
  • zamieszkanie na terenie Trójmiasta.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk
  • praca patrolowa,
  • praca na pełen etat,
  • praca zmianowa,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku,
  • wynagrodzenie podstawowe brutto miesięcznie od 2300zł do 2620zł,
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 3 listopada 2016 r.
 5. Wymagane dokumenty
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  7. kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 26.09.2016r. do godz. 15.30.
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.