Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż miejska pod zwierzchnictwem policji

Autor: Robert Kacprzak
Wojewoda Pomorski wydał polecenie Prezydent Miasta Gdańska, aby strażnicy miejscy poddani zostali zwierzchniemu nadzorowi policji. Mundurowi mają realizować tylko zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
policja straz

Na chwilę obecną strażnicy miejscy realizują jedynie zadania i wytyczne określone przez policję. Funkcjonariusze mają skupić swoje działania na ograniczeniach związanych z walką z koronawirusem SARS-CoV-2. Do zadań mundurowych należy przede wszystkim zapobieganie gromadzenia się ludzi między innymi na przystankach i pętlach komunikacji miejskiej. Kontrola parków, skwerów i plaż, pod kątem przestrzegania nowy zakazów wstępu na tereny zielone i rekreacyjne. Wydawanie komunikatów i apeli, aby ograniczyć wyjścia z domów do niezbędnego minimum.

W dniu 31 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich polecił wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) mają być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Polecenie Wojewody Pomorskiego zostało wydane Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

"Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra."