Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski: od młodszego inspektora do starszego inspektora ds. analiz i kontroli

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski: od młodszego inspektora do starszego inspektora ds. analiz i kontroli w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • staż pracy - 3 lata w przypadku wykształcenia średniego, nie wymagany z wykształceniem wyższym,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub zarządzanie,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • studia podyplomowe w zakresie audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza,
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego w zakresie kontroli,
  • znajomość Ustawy o strażach gminnych, pracownikach samorządowych, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego, kodeksu pracy, przepisów BHP i ppoż. oraz zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,
  • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
  • dyspozycyjność,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 3. Ogólny zakres zadań na stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
  • realizacja zadań kontrolnych w stosunku do komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Straży, monitorowanie nakazanych zadań pokontrolnych,
  • opracowywanie planów i sprawozdań z działań kontrolnych,
  • badanie i ocena działalności jednostki oraz poszczególnych komórek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach w ramach kontroli zarządczej, w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej działalności oraz zapobieganiu ich powstawania,
  • prowadzenie i ewidencja działalności kontrolnej,
  • bieżące informowanie Komendanta Straży Miejskiej o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
  • udział w opracowywaniu i opiniowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
  • nadzór nad opracowywaniem i realizacją Planu Działania Straży,
  • monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej,
  • sporządzanie sprawozdań okresowych z działalności Straży oraz realizacji kontroli zarządczej,
  • prowadzenie kontroli i postępowań wyjaśniających w sprawach zleconych przez Komendanta.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • praca w systemie równoważnym, rozkładzie jednozmianowym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie od 2621zł do 3090zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 15.06.2016r.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV ze zdjęciem,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  7. kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze strażnik miejski: od młodszego inspektora do starszego inspektora ds. analiz i kontroli” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 31.05.2016r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Kancelarii Straży Miejskiej).
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub te, które wpłyną do Straży Miejskiej po terminie, nie będą rozpatrywane.