Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora ds. informatyczno-łącznościowych

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora ds. informatyczno-łącznościowych w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie zawodowe o kierunku elektronicznym, informatycznym,
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • dobry stan zdrowia,
  • niekaralność sądowa,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
  • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lat z wykształceniem średnim,
  • umiejętność obsługi i naprawy cyfrowego sprzętu łączności radiowej,
  • znajomość języka HTML, JavaScript, PHP, MySQL,
  • praktyczne umiejętności informatyczne.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe,
  • wykształcenie o kierunku elektronicznym, informatycznym,
  • znajomość zasad budowy/rozbudowy/optymalizacji systemów zarządzania treścią (CMS), w oparciu o skryptowe języki programowania: HTML, PHP, JavaScript,
  • dodatkowo wymagana praktyczna wiedza z zastosowania kaskadowych arkuszy styli (CSS), co najmniej od wersji 2.1,
  • szeroka wiedza z zakresu tzw. web usability oraz user experience (UX), także UX Design. umiejętność korzystania z narzędzi programistycznych typu IDE bądź innych narzędzi wspomagających pracę webmastera,
  • praktyczna znajomość technik i narzędzi SEO,
  • ogólna wiedza na temat budowy i zasad funkcjonowania stron internetowych, w tym wiedza z zakresu hostingu, domen itp.,
  • znajomość:
   • systemów operacyjnych – Linux (Ubuntu, Debian); Windows (Vista, XP, Windows 7, Windows 8), Windows Server 2012),
   • programów biurowych Open Office, Microsoft Office,
  • umiejętność właściwego diagnozowania i usuwania usterek urządzeń teleinformatycznych,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • praca jednozmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie od 2621zł do 3090zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
  • miejsce pracy na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
  • planowane zatrudnienie od 15.06.2016 r.
 4. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:
  • administrowanie techniczne BIP i stroną internetową Straży,
  • umieszczanie na BIP i stronie internetowej Straży elementów graficznych i treści,
  • projektowanie elementów graficznych na potrzeby BIP i strony internetowej Straży,
  • przeprowadzanie przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego programowania radiotelefonów,
  • obsługa cyfrowych systemów łączności radiowej,
  • diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu informatycznego i łącznościowego.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV ze zdjęciem,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  7. kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze od inspektora do starszego inspektora ds. informatyczno-łącznościowych” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 31.05.2016r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Kancelarii Straży Miejskiej).
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.