Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spotkanie Wydziału Południe

Spotkanie Wydziału Południe

Strażnicy z Wydziału Południe spotkali się z przewodniczącymi zarządów rad dzielnic i osiedli.

W spotkaniu, które odbyło się 27 listopada w siedzibie Referatu Dzielnicowego V, mieszczącej się na ul. Wilanowskiej 2, uczestniczyli przedstawiciele dzielnic i osiedli, położonych w południowej części miasta. Spotkanie było prowadzone przez Naczelnika Wydziału Dzielnic Gdańsk Południe, Pana Czesława Belkę przy udziale Kierowników Referatów Dzielnicowych.

Podczas spotkania zaprezentowano jakimi siłami i środkami dysponują poszczególne Referaty Dzielnicowe oraz na jakim terytorium znajduje się rejon ich działania. Następnie  przedstawiciele rad omawiali bieżące problemy swojego osiedla, informowali strażników miejskich o planowanych przedsięwzięciach oraz wskazywali w jakich jeszcze sprawach porządkowych mieszkańcy oczekiwaliby interwencji  ze strony Straży Miejskiej w Gdańsku.

Przewodniczący zarządów rad dzielnic i osiedli przyznali, że dzięki współpracy ze Strażą Miejską w Gdańsku widoczna jest poprawa stanu sanitarno – porządkowego, następuje zmniejszenie ilości wszelkiego typu nieprawidłowości w rejonach, a wspólne działania przynoszą pozytywne efekty.