Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Rozszerzenie uprawnień mandatowych strażników miejskich

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.02.2011 zmieniające rozporządzenie ws. wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Ministerialne rozporządzenie w znaczny sposób rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty karne. Z kodeksu wykroczeń są to:

  • art. 49 (Lekceważenie Narodu i Państwa Polskiego)
  • art. 52 § 1 pkt 1-4 (Naruszenie przepisów o zgromadzeniach)
  • art. 56 § 1 (Organizowanie bez zezwolenia lub wbrew jego treści publicznej zbiórki ofiar)
  • art. 65 § 1 (Wprowadzenie w błąd organu państwowego)
  • art. 66 (Fałszywy alarm)
  • art. 80 § 1 i 2 (Uszkadzanie wału przeciwpowodziowego)
  • art. 82a § 2 (Niedopełnienie obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej)
  • art. 85 § 1 i 2 (Bezprawna ingerencja w znaki drogowe i sygnały ostrzegawcze lub zabezpieczające)
  • art. 92a (Niestosowanie się do ograniczenia prędkości)
  • art. 96 § 3 (Niezgodne z prawem dopuszczenie do ruchu pojazdu)
  • art. 99 § 1 pkt 2 i 3 (Bezprawna ingerencja w drogę publiczną)
  • art. 106 (Dopuszczenie do przebywania osoby małoletniej w niebezpiecznych okolicznościach)
  • art. 109 (Zanieczyszczenie wody)
  • art. 138d § 1 (Wprowadzenie w błąd przez przewodnika, pilota wycieczek lub organizatora turystyki)
  • art. 151 § 1-3  (Wypas zwierząt na cudzym gruncie)
  • art. 154 § 2 (Niedozwolone działania na cudzym gruncie leśnym lub rolnym)
  • art. 157 § 1 (Nieopuszczenie wbrew żądaniu uprawnionego cudzego gruntu)
Ponadto dochodzą przepisy z innych ustaw:
  • art. 92a ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (przewóz drogowy bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu)
  • art. 27b ustawy o bezpośrednim wyborze wójta i burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 148 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (dotyczące umieszczania plakatów i haseł wyborczych)
  • art. 343 ustawy – Prawo ochrony środowiska (urządzenia nagłaśniające)
  • art. 78 ustawy o bateriach i akumulatorach (pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów)
  • art. 194 pkt 4 ustawy – Prawo wodne (o ochronie wód).