Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Rozliczenie wezwania mandatowego

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia wystawiane jest przez strażników bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia i pozostawiane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu. Jest to informacja dla kierującego o popełnionym przez niego wykroczeniu z zawartym na odwrocie pouczeniu.

W celu realizacji powyższego wezwania należy: W terminie 7 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Referatu Wykroczeń do pok. A 4 w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w godz. 8:00 - 15:00 (oprócz sobót i dni świątecznych) oraz w środy od godz. 8:00 - 17:00 w celu odebrania mandatu karnego.

Kierujący ma prawo odmówić przyjęcia mandatu wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez oskarżyciela publicznego i sprawa może zostać skierowana do rozpatrzenia przez niezawisły organ jakim jest Sąd Rejonowy Wydział Karny w Gdańsku. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U Nr 208, póz. 2023 z 23. 12. 2003r.) Straż Miejska ma ograniczoną dowolność w określaniu wysokości kwot mandatowych.

Należy pamiętać, iż za wykroczenia w ruchu drogowym Straż Miejska wypełnia kartę PRD 5 z informacją o naliczenie punktów karnych po uprzednim poinformowaniu sprawcy wykroczenia. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie , zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20.czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie; Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić się osobiście również do pok. A4. Referat Wykroczeń nie przyjmuje powyższej informacji telefonicznie.

Straż Miejska po wystawieniu wezwania o popełnionym wykroczeniu wysyła jeszcze wezwanie do właściciela pojazdu o wskazanie, w ścisłe określonym terminie kto był użytkownikiem jego pojazdu (właściciel pojazdu nie zawsze jest kierującym popełniającym wykroczenie ). W przypadku braku odpowiedzi na pismo lub w przypadku odmowy wskazania użytkownika zgodnie z art. 65 §2 Kodeksu Wykroczeń zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego Wydział Karny w Gdańsku.