Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Prezydent Gdańska w Straży Miejskiej
Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się z Komendantem Straży Miejskiej Leszkiem Walczakiem na corocznej odprawie podsumowująco-planistycznej.

8 stycznia odbyła się narada Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Komendanta Straży Miejskiej Leszka Walczaka poświęcona podsumowaniu działań Straży Miejskiej w 2013 roku oraz omówieniu planów na rok 2014. W odprawie uczestniczyli również wiceprezydenci, sekretarz miasta, skarbnik miasta, komendant miejski policji oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania poruszono cztery główne tematy związane z działaniami Straży Miejskiej założonymi na 2013 rok:

  • Porządek (54 826 interwencji),
  • Profilaktyka (36 541 przeszkolonych uczniów),
  • Współpraca (302 posiedzenia rad i 98 dyżurów),
  • Jakość (3 zasadne skargi).

W 2013 roku Straż Miejska podjęła łącznie 69 867 interwencji. Działania realizowane przez strażników były bardzo wszechstronne i dotyczyły między innymi, ruchu drogowego, dyscyplinowania właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia terenu oraz właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach, osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych i nielegalnego handlu. W minionym roku zwiększył się zakres i natężenie współpracy strażników rejonowych z radami dzielnic. Główne tematy spotkań związane były z utrzymaniem porządku w okolicach wiat śmietnikowych, sprzątaniem odchodów psów przez ich opiekunów oraz parkowaniem pojazdów. Zmianie nie uległa struktura zgłoszeń kierowanych przez mieszkańców pod numer interwencyjny 986. Najliczniejsze trzy kategorie stanowiły interwencje drogowe (8.326), spożywanie alkoholu (3.276) oraz wykroczenia czystościowe (2.833). W porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym zwiększył się stosunek liczby pouczeń do mandatów. W 2013 roku 69% interwencji kodeksowych zakończyło się pouczeniem, rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 59%.

Podczas odprawy omówiono również kierunki działań w roku 2014. Zostały one wytyczone na podstawie aktów normatywnych regulujących działalność straży oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców. Głównymi obszarami aktywności gdańskich strażników w 2014 roku będzie ochrona porządku, zapewnienie czystości oraz podejmowanie interwencji drogowych. Kontynuowane będą również działania profilaktyczne oraz rozwijana będzie współpraca z mieszkańcami poprzez spotkania w radach dzielnic oraz media społecznościowe.

Na końcu spotkania Prezydent Paweł Adamowicz podziękował wszystkim strażnikom za służbę na rzecz Gdańska i życzył samych skutecznych interwencji w 2014 roku.