Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Powrót zimy

W związku z powrotem zimy Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że odpowiedzialność za porządek na chodnikach i przy budynkach spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Właściciele nieruchomości  i ich zarządcy są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń: z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:

  1. zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  2. odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  3. usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  4. uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.

Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zwrócić uwagę na sople i usuwać je, gdy stwarzają one zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Właściciel lub zarządca, który nie dopełnia tych obowiązków podlega karze grzywny.

Straż Miejska w Gdańsku przy współpracy z ZTM rozpoczęła także akcję informacyjną w środkach komunikacji miejskiej. Plakaty przypominają mieszkańcom o obowiązkach zimowych, jak również uwrażliwiają na problem osób bezdomnych. Na plakatach można znaleźć telefony do odpowiednich instytucji:

  • Dyżurny Inżynier Miasta (nieodsniezone tereny miejskie): 58 524 45 00 (całodobowo)
  • Dział ds. Osób Bezdomnych MOPR: 58 522 38 20 (pon. – pt. 7.30-1 5.30)
  • Noclegownia dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta: 58 342 1 3 1 4 (całodobowo)
  • Telefon alarmowy Straży Miejskiej w Gdańsku: 986 (całodobowo)
[gallery link="file" columns="1" include="6820"]

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z § 5 Uchwały nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska..