Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Płatność kartą? Bardzo proszę…

Płatność kartą? Bardzo proszę…Przy użyciu karty bankowej można będzie opłacić od Nowego Roku mandat karny nałożony przez Straż Miejską w Gdańsku. W terminale płatnicze wyposażone zostaną wszystkie radiowozy. W przypadku patroli pieszych na razie nie będzie takiej możliwości. Kartą już w tej chwili można regulować należności w siedzibie straży przy ul. Elbląskiej. Uwaga! Za dokonanie operacji bezgotówkowej prowizję płaci właściciel karty.

Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie, w banku lub w siedzibie straży. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu. W przypadku cudzoziemca, który nie posiada przy sobie odpowiedniej kwoty w złotówkach, bywa to bardzo kłopotliwe. Możliwość użycia karty rozwiązuje ten problem.

Kartą można zapłacić, jeśli patrol dysponuje terminalem płatniczym. Nie ma jednak obowiązku posiadania go. Urządzenia takie od Nowego Roku dostępne będą w naszych radiowozach. W terminal wyposażona została też kasa w siedzibie straży przy ulicy Elbląskiej – mówi Tomasz Babicz, zastępca głównego księgowego Straży Miejskiej w Gdańsku. /posłuchaj/

Trzeba pamiętać, że opłata za płatność kartą wynosi 0,6% od kwoty mandatu. Należność ta jest ściągana z konta właściciela karty. Przykładowo: od mandatu w wysokości 100 złotych prowizja powinna wynieść 60 groszy.

Możliwość opłacania mandatów karnych w formie bezgotówkowej wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966) w art. 98 po § 3 dodaje się § 3a–3c w brzmieniu:

„§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. § 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany. § 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, oraz treści § 3b.”.

Należność z tytułu mandatu, nałożonego przez naszego funkcjonariusza, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w dni powszednie od godziny 8:00 do 14:30, w środy od 8:00 do 17:00.

Wpłaty można dokonać także przelewem na konto: 84 1240 1268 1111 0010 3862 1467; Odbiorca: Straż Miejska w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu oraz PESEL ukaranego.

Więcej informacji o mandatach