Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Opóźniona zima zawitała do Gdańska

Od piątku pada śnieg, który oprócz radości dla dzieci lepiących bałwany niesie obowiązki dla właścicieli nieruchomości dotyczące odśnieżania

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników i usuwania sopli.

Szczegółowe obowiązki dotyczące oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w paragrafie 7 wyżej wymienionego Regulaminu:
 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
  • z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  • z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  • uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
 3. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za nieodśnieżenie chodnika właścicielowi przylegającej doń posesji grozi 100 złotowy mandat. Ponadto osoba, która poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej.