Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski: od młodszego inspektora do starszego inspektora - ds. technik i taktyki podejmowania interwencji w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • staż pracy - 3 lata w przypadku wykształcenia średniego, nie wymagany z wykształceniem wyższym,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • uprawnienia instruktora technik i taktyki podejmowania interwencji.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja, pedagogika lub wychowanie fizyczne,
  • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi i/lub z dziećmi i młodzieżą,
  • uprawnienia instruktora dyscyplin sportowych,
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych,
  • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • znajomości Ustawy o strażach gminnych oraz ogólna wiedza z zakresu działalności Straży Miejskiej w Gdańsku,
  • odpowiedzialności za podejmowanie decyzji,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych,
  • umiejętność sporządzania pism o charakterze formalnym/urzędowym,
  • prawo jazdy kat A,B.
 3. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
  • organizowanie oraz prowadzenie regularnych szkoleń dla strażników miejskich - zajęcia z technik i taktyki podejmowania interwencji, zajęcia teoretyczne utrwalające i uzupełniające wiedzę nabytą na szkoleniu podstawowym, inne zajęcia wynikające z bieżących potrzeb lub przydatne w wykonywaniu zadań strażnika miejskiego,
  • udział w pracach komisji ds. naboru pracowników do Straży Miejskiej - przeprowadzanie testów sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy na stanowisku strażnika miejskiego,
  • prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń,
  • praca patrolowa ( w tym w patrolach pieszych i zmotoryzowanych),
  • praca na tym stanowisku wiąże się z wysiłkiem fizycznym i umysłowym,
  • praca samodzielna, wymagająca koncentracji uwagi,
  • praca w systemie równoważnym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie od 2621zł do 3090zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 3 listopada 2016 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia, staż pracy (świadectwa pracy),
  7. kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze strażnik miejski: od młodszego inspektora do starszego inspektora ds. technik i taktyki podejmowania interwencji” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 04.10.2016r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Kancelarii Straży Miejskiej).
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.