Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: od inspektora do starszego inspektora

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora w wymiarze 1/2 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w pażdzierniku 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • dobry stan zdrowia,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lat z wykształceniem średnim,
  • umiejętność drobnych napraw sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
  • praktyczne umiejętności informatyczne.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku elektronicznym, informatycznym,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • umiejętność właściwego diagnozowania i usuwania usterek urządzeń informatycznych,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
  • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk - w siedzibie Straży Miejskiej oraz w referatach zewnętrznych,
  • praca jednozmianowa 20 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie (przy ½ etatu) od 1460 zł do 1695 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • dodatek za staż pracy,
  • system nagród,
  • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
  • miejsce pracy - na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
  • planowane zatrudnienie od 02.01.2018 r.
 4. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:
  • nadzór nad sprzętem i wyposażeniem informatycznym,
  • merytoryczna opieka nad właściwym zapewnieniem usług przez Gdańskie Centrum Informatyczne,
  • sporządzanie i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • współudział przy planowaniu zakupów urządzeń i sprzętu komputerowego, oraz zawieraniu umów z dostawcami programów użytkowych w tym sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia i listy potencjalnych dostawców,
  • informowanie przełożonych o zaistniałych nieprawidłowościach w działaniu systemu komputerowego,
  • opisywanie faktur pod względem zgodności z umowami bądź zamówieniami,
  • analiza potrzeb jednostki w celu przygotowanie danych do budżetu w zakresie infrastruktury informatycznej wraz z określeniem potrzeb ilościowych i wartościowych,
  • prowadzenie gospodarki sprzętem wspomagającym stanowiska komputerowe oraz ich obsługa w zakresie instalacyjnym.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla pracownika samorządowego do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  • kserokopia książeczki wojskowej.
  • Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Komplet dokumentów należy złożyć:
  • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15.30;
  • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 22.00;
  • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 23.59.
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.