Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: od aplikanta do starszego specjalisty

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na 12 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.
 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • znajomość topografii Gdańska,
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych,
  • prawo jazdy (kat. A, B),
  • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
  • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • praca patrolowa,
  • praca na pełen etat,
  • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy,
  • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 2850 zł do 3170 zł,
  • dodatek za staż pracy,
  • system nagród,
  • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • możliwy awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem minimum dobrym,
  • planowane zatrudnienie od 08 stycznia 2018 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  • kserokopia książeczki wojskowej.
  • Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Komplet dokumentów należy złożyć:
  • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15.30;
  • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 22.00;
  • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) - do dnia 30.11.2017 r. do godz. 23.59.
 7. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.