Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika miejskiego - od Aplikanta do Starszego specjalisty

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

 

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego: od Aplikanta do Starszego specjalisty

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2015 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie,
   • ukończone 21 lat,
   • korzystanie z pełni praw publicznych,
   • nienaganna opinia,
   • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
   • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
   • wykształcenie co najmniej średnie,
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
   • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
   • podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,
   • dyspozycyjność,
   • odporność na stres,
   • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
   • umiejętność pracy w grupie,
   • znajomość topografii Gdańska,
   • znajomość obsługi komputera,
   • znajomość języków obcych,
   • prawo jazdy (A, B),
   • zamieszkanie na terenie Trójmiasta.
  3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
   • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
   • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
  4. Warunki pracy:
   • praca na terenie gminy Gdańsk
   • praca patrolowa,
   • praca na pełen etat,
   • praca zmianowa,
   • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
   • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku,
   • wynagrodzenie podstawowe brutto miesięcznie od 2120zł do 2520zł,
   • premia regulaminowa,
   • dodatek za staż pracy,
   • planowane zatrudnienie od 5 kwietnia 2016 r.
  5. Wymagane dokumenty
   1. CV,
   2. list motywacyjny,
   3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
   4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
   5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej - oryginał do wglądu),
   6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
   7. kserokopia książeczki wojskowej.
 
   • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 19.02.2016r. do godz. 15.30.
 2. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.