Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze – Psychologa

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: Psychologa w wymiarze ½ etatu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2015r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 
 1. Wymagania formalne na powyższe stanowisko:
  • obywatelstwo polskie,
  • zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe - psychologiczne,
  • uprawnienia psychologa (dyplom psychologa).
 2. Wymaganie niezbędne:
  • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy psychologa,
  • ukończenia kursów/szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i/lub interwencji kryzysowej,
  • znajomości zagadnień z zakresu psychologii organizacyjnej,
  • znajomości pakietu MS Office, a w szczególności programu Power Point,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność w działaniu,
  • bezstronność,
  • dyspozycyjność.
 3. Dodatkowym atutem będzie:
  • doświadczenie pracy w służbach mundurowych,
  • zamieszkanie na terenie Trójmiasta.
 4. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • prowadzenie działalności doradczej, dydaktycznej, w tym przygotowanie, opracowanie oraz realizowanie programów szkoleniowych dla pracowników,
  • udział w procedurze naboru pracowników,
  • badanie czynników związanych z jakością i atmosferą pracy,
  • diagnozowanie problemów środowiska pracy,
  • udzielanie pomocy merytorycznej przy rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych pracowników,
  • sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad pracownikami,
  • udzielanie konsultacji, porad i indywidualnej pomocy psychologicznej,
  • prowadzenie interwencji w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych,
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji z prowadzonych czynności.
 5. Warunki pracy:
  • Teren miasta Gdańska, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • ½ etatu,
  • pierwsza umowa na czas określony,
  • wynagrodzenie zasadnicze przy pełnym etacie 3550 zł (brutto)
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 01.03.2016r.
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i/lub interwencji kryzysowej,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie).
 7. Termin składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Psychologa” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 12.02.2016 do godziny 15.30, (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku).
 8. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych.