Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od starszego referenta do specjalisty

OGŁOSZENIE:

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do specjalisty w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie Straży Miejskiej, - praca w systemie równoważnym, rozkład jednozmianowy, przeciętnie 40 godzin w tygodniu, możliwość wydłużenia czasu pracy do 12 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner), - stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku, - kontakt z klientem. 2. Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie, - staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim, - znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych, - obywatelstwo polskie, - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - nieposzlakowana opinia, - kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3. Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej lub administracyjnej, - znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, prawa o ruchu drogowym, - doświadczenie na podobnym stanowisku, - dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności: Excel, Word, - doskonała umiejętność organizacji pracy, - kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność oraz poczucie odpowiedzialności, - zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem. 4. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku: Do zadań osoby zatrudnionej będzie należał całokształt prac związanych z obsługą mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w Gdańsku, w tym między innymi: - wprowadzanie mandatów karnych do systemu informatycznego straży, - generowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na niezapłacone w terminie mandaty karne, - prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących egzekucji należności z tytułu niezapłaconych mandatów karnych, - sporządzanie statystyk i analiz z przebiegu egzekucji należności. 5. Kandydatom oferujemy: - umowę o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę, - wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 2821 zł do 3240 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji), - dodatek za staż pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”, - system nagród, - nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, - możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - przewidywany termin zatrudnienia od 27.04.2018 r. 6. Wymagane dokumenty: - CV, - list motywacyjny, - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku), - oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla pracownika samorządowego do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku), - kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej), - kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy). UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie. 7. Termin i miejsce składania dokumentów: Komplet dokumentów należy złożyć: - pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Referacie Finansowo-Księgowym - nabór nr 1/2018” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 10.04.2018 r. do godz. 15.30, - osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Referacie Finansowo-Księgowym - nabór nr 1/2018” - do dnia 10.04.2018 r. do godz. 22.00, - aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) do dnia 10.04.2018 r. do godz. 23.59. 8. Informacje: Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.