Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od samodzielnego referenta do specjalisty

OGŁOSZENIE:

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 3/2018 pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: od samodzielnego referenta do specjalisty w Referacie Organizacji w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Ogólny zakres zadań osoby zatrudnionej na stanowisku: • prowadzenie składnicy akt Straży zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt (w tym porządkowanie zasobu archiwalnego, przyjmowanie i wypożyczanie dokumentów ze składnicy akt, sporządzanie sprawozdań z działalności składnicy), • dbanie o mienie składnicy akt i jej zabezpieczenie, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed wilgocią, zniszczeniem mechanicznym lub chemicznym, • współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów do przekazania do składnicy akt, • inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego, • prowadzenie zbioru bibliotecznego w Straży, • współpraca z pracownikiem kancelarii Straży poprzez bieżące wykonywanie prac kancelaryjnych, takich jak: przyjmowanie i wydawanie korespondencji, rejestrowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji, przygotowywanie przesyłek pocztowych.

2. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 3371 zł do 3740 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji), • dodatek za staż pracy od 5 do 20% (zależnie od posiadanego stażu pracy), • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”, • system nagród, • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, • przewidywany termin zatrudnienia od 01.07.2018 r.

3. Wymagania niezbędne: • wykształcenie no najmniej średnie, • staż pracy - 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim, • obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 902), • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, • nieposzlakowana opinia, • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • znajomość prawa archiwalnego, przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją oraz zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych, • znajomość funkcjonowania kancelarii i współczesnych systemów kancelaryjnych, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

4. Wymagania dodatkowe: • wykształcenie wyższe o specjalności archiwistyka lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, • dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności: Word, Excel, Outlook, • posiadanie Profilu Zaufanego (eGO), • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy, • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, sumienność oraz poczucie odpowiedzialności, • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem.

5. Warunki pracy: • praca biurowa i fizyczna w siedzibie Straży Miejskiej, • praca jednozmianowa przeciętnie 40 godzin w tygodniu od poniedziałku do piątku, • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner), • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, • stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku, • kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt.

6. Wymagane dokumenty: • CV, • list motywacyjny, • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku), • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla pracownika samorządowego do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).

Uwaga: wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy podpisać własnoręcznie!

W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających: posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: Komplet dokumentów należy złożyć: • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 3/2018 na stanowisko od samodzielnego referenta do specjalisty w Referacie Organizacji" (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 30.05.2018 r. do godz. 15.30, • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 3/2018 na stanowisko od samodzielnego referenta do specjalisty w Referacie Organizacji" - do dnia 30.05.2018 r. do godz. 22.00, • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 3/2018 na stanowisko od samodzielnego referenta do specjalisty w Referacie Organizacji" - do dnia 30.05.2018 r. do godz. 23.59, • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 3/2018 na stanowisko od samodzielnego referenta do specjalisty w Referacie Organizacji" - do dnia 30.05.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje: • aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, • zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 54/60. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu jednego miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów, • informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej https://strazmiejska.gda.pl.