Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od młodszego inspektora do starszego inspektora

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 4/2018 pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora w wymiarze 2 etatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Ogólny zakres zadań osoby zatrudnionej na stanowisku:

 • praca w charakterze dyżurnego lub starszego zmiany na Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • przyjmowanie zgłoszeń od obywateli lub instytucji telefonicznie, mailowo,
 • przekazywanie zgłoszeń od do realizacji patrolom,
 • kwalifikowanie i przekazywanie do referatów Straży Miejskiej interwencji wymagających dłuższego prowadzenia,
 • dokonywanie rozliczeń patroli z podjętych czynności związanych z realizacją przydzielonego zgłoszenia,
 • współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami w ramach posiadanych kompetencji podczas realizacji zgłoszeń,
 • udzielanie informacji zgłaszającym dotyczących zasad działania Straży Miejskiej,
 • opracowywanie dokumentacji obowiązującej na Stanowisku Kierowania,
 • ustalanie w miarę możliwości na potrzeby patroli kodów pocztowych, lokalizacji instytucji czy placówek dyplomatycznych, a także lokalizacji ulic i sposobu dotarcia pod wskazany adres,
 • powiadamianie – alarmowanie mieszkańców, instytucji i kadry kierowniczej Straży Miejskiej o sytuacjach nadzwyczajnych, w tym związanych z zagrożeniem zdrowia, życia i mienia,
 • znajomość aktualnych aktów prawnych oraz przepisów (ustaw, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń) niezbędnych do prawidłowej pracy i funkcjonowania na Stanowisku Kierowania,
 • wykonywanie poleceń przełożonych związanych z realizacją zadań na Stanowisku Kierowania,
 • ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 • możliwa praca patrolowa na terenie miasta Gdańska.

2. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3421 zł do 4040 zł,
 • dodatek za staż pracy (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • „trzynasta pensja”,
 • system nagród,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość korzystania z siłowni,
 • przewidywany termin zatrudnienia od 02.07.2018 r.

3. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • staż pracy: 3 lata w przypadku wykształcenia średniego, staż pracy nie jest wymagany w przypadku wykształcenia wyższego,
 • znajomość ustawy o strażach gminnych, kodeksu drogowego, kodeksu wykroczeń oraz prawa lokalnego dotyczącego funkcjonowania Straży Miejskiej,
 • znajomość zasad łączności radiowej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

4. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o specjalności: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne,
 • umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych w ograniczeniach czasowych,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z trudnym klientem,
 • dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności: Word, Excel, Outlook,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, sumienność oraz poczucie odpowiedzialności,
 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • bardzo dobra znajomość topografii miasta Gdańska.

5. Warunki pracy:

 • praca dyspozytorska z możliwością pracy patrolowej na terenie miasta Gdańska,
 • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • wymagana pełna sprawność psychoruchowa,
 • w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek umysłowy, jak i fizyczny,
 • praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku;
 • praca na pełen etat,
 • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym/czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmujący godziny nocne i dni świąteczne),
 • praca przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 8 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

6. Wymagane dokumenty:

Uwaga:

 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy podpisać własnoręcznie,
 • w toku rekrutacji kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających: posiadane wykształcenie i kwalifikacje, staż pracy, stosunek do służby wojskowej,
 • aplikacje niekompletne, niepodpisane własnoręcznie lub te, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów. Komplet dokumentów należy złożyć:

 • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora”, (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 18.06.2018 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora” - do dnia 18.06.2018 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP, w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora” - do dnia 18.06.2018 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora”- do dnia 18.06.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11;

2) Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80 - 724), tel. 58 301 30 11 w.132;

3) Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku;

4) Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata);

5) Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:

 • dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników,
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru,
 • usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

6) Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

7) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze;

8) Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom;

9) Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

11) Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej https://strazmiejska.gda.pl.