Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od inspektora do starszego inspektora - stanowisko ds. ochrony danych
Autor: Robert Kacprzak
OGŁOSZENIE

 

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

Elbląska 54/60

80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 11/2019

na wolne stanowisko urzędnicze:

od inspektora do starszego inspektora -

stanowisko ds. ochrony danych w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
 • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń oraz zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
 • prowadzenie korespondencji w obszarze danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych,
 • współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • realizację i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • opracowanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej Szefowi Obrony Cywilnej Miasta,
 • współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie przedsięwzięć związanych z obroną cywilną oraz ich realizacja,
 • prowadzenie aktualnego wykazu pracowników, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przygotowanie dokumentów w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • współpracę z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 3021 zł do 3490 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,
 • dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. „wczasy pod gruszą”, paczki dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci),
 • możliwość korzystania z siłowni.
 1. Wymagania niezbędne:
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach, na których były wykonywane zadania określone w ogłoszeniu o naborze, tj. ochroną danych osobowych, obroną cywilną lub ochroną informacji niejawnych,
 • znajomość ustaw o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • wykształcenie wyższe - zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, prawo,
 • doświadczenie w służbach mundurowych związane z ochroną informacji niejawnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność oraz poczucie odpowiedzialności,
 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Warunki pracy:
 • praca na terenie gminy Gdańsk - w siedzibie Straży Miejskiej oraz w referatach zewnętrznych,
 • praca w systemie równoważnym, rozkładzie jednozmianowym,
 • praca na pełny etat,
 • praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
 • miejsce pracy - na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
 • planowane zatrudnienie od 2 grudnia 2019 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 11/2019 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora ds. ochrony danych, informacji niejawnych i oc.” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 18.11.2019 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 11/2019 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora ds. ochrony danych, informacji niejawnych i oc.” - do dnia 18.11.2019 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP, w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 11/2019 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora ds. ochrony danych, informacji niejawnych i oc.” - do dnia 18.11.2019 r.do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 11/2019 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora ds. ochrony danych, informacji niejawnych i oc.” - do dnia 18.11.2019 r.do godz. 23.59,
 • poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 11/2019 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora ds. ochrony danych, informacji niejawnych i oc.” – do dnia 18.11.2019 r. do godz. 23.59.
 1. Informacje:

UWAGA! jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach, nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11 w.132.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
 5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
 • dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowozatrudnionych pracowników;
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
 • usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
 1. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
 3. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 4. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl