Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od inspektora do starszego inspektora

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 7/2018 na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

 • nadzór nad sprzętem i wyposażeniem informatycznym,
 • określanie informatycznych zasobów sprzętowych w celu przygotowania usług serwisowych przez Gdańskie Centrum Informatyczne,
 • merytoryczna opieka nad właściwym zapewnieniem usług przez Gdańskie Centrum Informatyczne,
 • nadzór nad usługami świadczonymi dla Straży Miejskiej w Gdańsku przez inne podmioty w zakresie IT,
 • opisywanie faktur pod względem zgodności z umowami bądź zamówieniami,
 • nadzór nad serwerami Straży Miejskiej w Gdańsku w zakresie dostępu do urządzeń przez pracowników Gdańskiego Centrum Informatycznego,
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • prowadzenie gospodarki sprzętem wspomagającym stanowiska komputerowe oraz ich obsługa w zakresie instalacyjnym,
 • analiza potrzeb jednostki w celu przygotowania danych do budżetu w zakresie infrastruktury informatycznej wraz z określeniem potrzeb ilościowych i wartościowych,
 • ustalanie parametrów sprzętowych w porozumieniu z Gdańskim Centrum Informatycznym w przypadku zakupu nowego sprzętu informatycznego,
 • współudział przy planowaniu zakupów urządzeń i sprzętu komputerowego oraz zawieraniu umów z dostawcami programów użytkowych, w tym sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia i listy potencjalnych dostawców,
 • wstępne diagnozowanie nieprawidłowo działających urządzeń informatycznych,
 • przekazywanie sprzętu informatycznego (drukarki, komputery) do wyspecjalizowanego serwisu celem ekspertyzy i naprawy,
 • informowanie przełożonych o zaistniałych nieprawidłowościach w działaniu systemu komputerowego,
 • świadczenie podstawowej pomocy przy obsłudze urządzeń informatycznych (wymiana tonerów, myszek, klawiatur, monitorów itp.),
 • naprawa awaryjnych zasilaczy UPS.

2. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 3421 zł do 3890 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,
 • dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość korzystania z siłowni.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim,
 • umiejętność drobnych napraw sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
 • praktyczne umiejętności informatyczne.

4. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku elektronicznym, informatycznym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność właściwego diagnozowania i usuwania usterek urządzeń informatycznych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,
 • prawo jazdy kat. B.

5. Warunki pracy:

 • praca na terenie gminy Gdańsk - w siedzibie Straży Miejskiej oraz w referatach zewnętrznych,
 • praca jednozmianowa 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
 • praca na pełny etat,
 • praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku,
 • miejsce pracy - na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,
 • planowane zatrudnienie od 3 stycznia 2019 r.

 6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć:

 • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 7/2018 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 05.12.2018 do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem dopiskiem „Nabór nr 7/2018 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” - do dnia 05.12.2018 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: dopiskiem „Nabór nr 7/2018 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” - do dnia 05.12.2018 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: dopiskiem „Nabór nr 7/2018 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora” - do dnia 05.12.2018 do godz. 23.59.

8. Informacje:

UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach, nie będą rozpatrywane.

 9. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11 w.132.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
 5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
 • dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowozatrudnionych pracowników;
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
 • usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
 1. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
 3. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4. i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 4. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej https://strazmiejska.gda.pl.