Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od aplikanta do starszego specjalisty

OGŁOSZENIE:

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 2/2018 na 17 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

1. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku: • ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska, • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

2. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie, • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3250 zł do 3570 zł, • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, • awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym, • dodatek za staż pracy (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy), • „trzynasta pensja”, • system nagród, • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, • możliwość korzystania z siłowni.

3. Wymagania niezbędne - strażnikiem miejskim może być osoba, która: • posiada obywatelstwo polskie, • ukończyła 21 lat, • korzysta z pełni praw publicznych, • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, • cieszy się nienaganną opinią, • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4. Wymagania dodatkowe (pożądane): • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska, • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, w instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego, • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie, • prawo jazdy (kat. A, B), • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze), • znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację, • znajomość topografii Gdańska, • umiejętność obsługi komputera, • dyspozycyjność, • odporność na stres, • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, • umiejętność pracy w grupie.

5. Warunki pracy: • praca patrolowa na terenie miasta Gdańska, • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, • w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, • praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku, • praca na pełen etat, • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne), • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia, • planowane zatrudnienie najpóźniej od 14 czerwca 2018 r.

6. Wymagane dokumenty: • CV, • list motywacyjny, • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku), • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej  lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku), • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej), • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy), • kserokopia książeczki wojskowej.

Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie!

7. Termin i miejsce składania dokumentów. Komplet dokumentów należy złożyć:pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) - do dnia 18.05.2018 r. do godz. 15.30; • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 18.05.2018 r. do godz. 22.00; • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) - do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59; • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59; • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje: UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gdańsku po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.