Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od aplikanta do starszego specjalisty

OGŁOSZENIE


STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk


ogłasza nabór nr 2/2019
na 25 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego:
od aplikanta do starszego specjalisty


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.


Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:


 • ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.


Oferujemy:


 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3250 zł do 3570 zł,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
 • dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie ( tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość korzystania z siłowni.


Wymagania niezbędne - strażnikiem miejskim może być osoba, która:


 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wymagania dodatkowe (pożądane):


 • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, w instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego,
 • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie,
 • prawo jazdy (kat. A, B),
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
 • znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację,
 • znajomość topografii Gdańska,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie.


Warunki pracy:


 • praca patrolowa na terenie miasta Gdańska,
 • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 • w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny, jak i umysłowy,
 • praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku,
 • praca na pełny etat,
 • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • planowane zatrudnienie najpóźniej od 21 marca 2019 r.


Wymagane dokumenty:


 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).


UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.


Termin i miejsce składania dokumentów: 


Komplet dokumentów należy złożyć:


 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 2/2019 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 27.02.2019 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem „Nabór nr 2/2019 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 27.02.2019 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 2/2019 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 27.02.2019 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 2/2019 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 27.02.2019 r. do godz. 23.59.


UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):


Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:


 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel.: 58 301 30 11.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80 - 724), tel. 58 301 30 11 w. 132.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
 5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
  - dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników;
  - dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
  - usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
 6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
 8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej https://strazmiejska.gda.pl