Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora (na zastępstwo)

OGŁOSZENIE STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

Zatrudni na zastępstwo na stanowisko pomocnicze i obsługi:

KONSERWATORA

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie zawodowe (minimum 2 lata stażu pracy) lub wykształcenie średnie ( minimum 1 rok stażu pracy),
  • prawo jazdy kat. B,
  • uprawnienia SEP do 1 kV.
 2. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:
  • wykonywanie konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu oraz urządzeń biurowych,
  • drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
  • prace porządkowe na terenie nieruchomości ( odśnieżanie, utrzymanie zieleni - koszenie trawy),
  • przegląd stanu technicznego obiektów straży, w tym pomieszczeń wynajmowanych na prowadzenie działalności statutowej.
 3. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk
  • umowa na zastępstwo,
  • praca jednozmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku,
  • wynagrodzenie zasadnicze brutto 2202 zł.,
  • premia,
  • dodatek za staż pracy.
 4. Liczba etatów: 1 etat
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  3. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
  4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Konserwator” w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w terminie do dnia 30.01.2017r. do godz. 12.00.