Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Oferta pracy

Straż Miejska w Gdańsku, ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego:

od Młodszego inspektora do Starszego inspektora ds. komunikacji społecznej

 1. Wymagania niezbędne na powyższe stanowisko:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe: socjologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, politologia,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe - mile widziane:
  • biegła znajomość obsługi aplikacji biurowych, programów graficznych, audiowizualnych DTP,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w komunikacji społecznej bądź pełnienie funkcji rzecznika prasowego,
  • prawo jazdy (B),
  • praktyczne umiejętności przygotowania i zarządzania projektami,
  • umiejętność obsługi forów i portali społecznościowych,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a Strażą,
  • realizacja założeń polityki informacyjno-prasowej oraz promowanie właściwego wizerunku Straży w mediach,
  • doraźne pełnienie obowiązków rzecznika prasowego,
  • gromadzenie i analizowanie informacji o działalności Straży publikowanych w środkach masowego przekazu oraz przygotowanie wyjaśnień i polemik,
  • opracowanie i realizacja projektów promujących działania Straży,
  • archiwizacja informacji medialnych dotyczących działalności Straży,
  • współpraca z innymi komórkami Straży w zakresie realizowanych zadań,
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca dwuzmianowa,
  • do 12 godzin w równoważnym systemie czasu pracy,
  • przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • planowane zatrudnienie od 15 kwietnia 2013 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz personalny kandydata (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej),
  4. kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  5. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub uczelni (oryginał do wglądu),
  6. oświadczenie o niekaralności dla strażnika miejskiego (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko Młodszy inspektor - Starszy inspektor ds. komunikacji społecznej” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 05.03.2013r. do godz. 15.30.

Informacje:

Aplikacje niekompletne, zawierające dokumenty własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.