Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Oferta pracy

Straż Miejska w Gdańsku, ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego:

od Aplikanta do Starszego specjalisty

 1. Wymagania formalne na powyższe stanowisko:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • znajomość topografii Gdańska,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych,
  • prawo jazdy (A, B),
  • zamieszkanie na terenie Trójmiasta.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca patrolowa,
  • praca dwuzmianowa lub trzyzmianowa,
  • do 12 godzin w równoważnym systemie czasu pracy,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • planowane zatrudnienie od 2 kwietnia 2013 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz personalny kandydata (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej)
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  • kserokopię dyplomu ukończenia uczelni (oryginała do wglądu),
  • oświadczenie o niekaralności (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej)
  • oświadczenie o treści:
   • „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gdańsku zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny rodzinnej, lekarza internisty lub lekarza medycyny sportowej) stwierdzające: Zdolna/y do wykonywania ćwiczeń fizycznych” lub „Zdolna/y do udziału w teście sprawnościowym”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” prosimy składać w Kancelarii Komendy Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 28.01.2013r. do godz. 15.30.

Informacje:

Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.