Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa z Prezydentem

Coroczna odprawa z Prezydentem Miasta Gdańska

Straż Miejska gościła Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza na corocznej odprawie sprawozdawczo-planistycznej.

W siedzibie Straży Miejskiej w czwartek 22 stycznia odbyła się odprawa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z Komendantem Straży Miejskiej w Gdańsku Leszkiem Walczakiem. Uczestniczyli w niej także wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik miasta, komendanci miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przewodnicząca Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miasta Gdańska. Podczas spotkania Komendant przedstawił sprawozdanie z założonych na rok 2014 celów i zadań, które dotyczył następujących obszarów:

 1. Czystości.
 2. Porządku.
 3. Profilaktyki.
 4. Współpracy z mieszkańcami.
 5. Zapewnienia wysokiej jakości usług.

Komendant przybliżył, jak kształtowały się rodzaje interwencji podejmowanych przez strażników. W 2014 roku gdańscy strażnicy podjęli 59 841 interwencji. 35 815 dotyczyło czystości i porządku, a 24 026 – ruchu drogowego. Stosunkowo wysoka liczba interwencji drogowych wynika z liczby zgłoszeń napływających od mieszkańców pod numer 986 – tłumaczył Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej. Zgłoszenia od mieszkańców stanowią dla nas priorytet i realizujemy je w pierwszej kolejności – podsumował komendant.

Zeszłoroczne działania strażników koncentrowały się m.in. na egzekwowaniu przepisów czystościowych wokół punktów gromadzenia odpadów, zmniejszeniu liczby dzikich wysypisk, reagowaniu na właścicieli psów nieprzestrzegających przepisów związanych z posiadaniem zwierzęcia oraz interweniowaniu wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych i zakłócających porządek publiczny. Rozwijana i pogłębiana była współpraca strażników z radami dzielnic i osiedli poprzez regularne spotkania z radnymi dzielnic oraz samymi mieszkańcami.

Druga część narady została poświęcona zadaniom strategicznym na rok 2015. Zostały one zatwierdzone w następującej postaci:

 1. Polepszenie codziennego życia mieszkańców Gdańska:
  • skuteczne egzekwowanie utrzymania czystości i porządku.
 2. Otwarcie się na mieszkańców:
  • udział w dyżurach i spotkaniach z mieszkańcami,
  • organizacja i udział w Dzielnicowym Forum Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Miejskiego,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych,
  • zapewnienie transparentności działalności Straży Miejskiej.
 3. Zapewnienie szerokiej oferty profilaktycznej:
  • realizacja programów edukacyjnych w ramach profilaktyki szkolnej oraz poza szkolnej,
  • realizacja projektów i inicjatyw profilaktycznych.
 4. Utrzymanie wysokiego profesjonalizm świadczonych usług:
  • zapewnienie wysokiej jakości podejmowanych interwencji,
  • spełnienie wymogów standardów Straży Gminnych/Miejskich Województwa Pomorskiego.

Na końcu spotkania Prezydent Gdańska pogratulował wszystkim strażnikom z racji otrzymania certyfikatu w rządowym programie standaryzacji straży miejskich i gminnych oraz życzył skuteczności w przywracaniu porządku w mieście.