Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa z prezydentem

odprawa z Prezydentem Pawłem Adamowiczem

Prezydent Gdańska spotkał się ze strażą miejską, by omówić realizację zadań i wyznaczyć nowe priorytety.

13 stycznia 2016 roku odbyła się doroczna odprawa sprawozdawczo-planistyczna Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku Leszka Walczaka z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. W odprawie uczestniczyli również wiceprezydenci, komendanci miejski policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Gdańska.

Podczas spotkania komendant omówił realizację celów założonych w roku 2015 i przedstawił priorytetowe działania Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowane w 2016 roku:

  1. Podniesienie poziomu przestrzegania ruchu drogowego.
  2. Wzrost poziomu czystości i porządku publicznego.
  3. Zacieśnianie współpracy z mieszkańcami.
  4. Rozwój współpracy z innymi samorządami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.
  5. Usprawnienie organizacyjne straży miejskiej.

W nowym roku strażnicy będą przede wszystkim reagować na niezgodne z przepisami parkowanie. W sezonie letnim szczególnym dozorem obejmiemy rejony przyplażowe – mówił Leszek Walczak Komendant Straży. Nie oznacza to jednak, że odpuszczamy w innych obszarach priorytetowych. Tak jak w latach ubiegłych będziemy dalej walczyć z zaśmiecaniem miejsc publicznych, spożywaniem alkoholu i pozostawianiem nieczystości po psach - zakończył komendant.

Strażnicy zamierzają dalej rozwijać współpracę z mieszkańcami i reagować na ich potrzeby w ramach posiadanych  uprawnień. Kontynuowane będą dyżury w radach dzielnic i spotkania w ramach  Forum Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Miejskiego. Municypalni będę też licznie zabezpieczać festyny i inicjatywy społeczne wspierające utrzymanie ładu i porządku publicznego w mieście. Wszyscy uczestnicy odprawy brali w niej aktywny udział, referując prezydentowi realizację działań w podległych im obszarach w minionym roku i wnosząc pomysły na usprawnienie zaplanowanej współpracy.

Na koniec Prezydent Paweł Adamowicz podziękował wszystkim strażnikom za ich codzienną pracę i wyraził nadzieję, że w nowym roku straż miejska będzie jeszcze bardziej skuteczna w rozwiązywaniu porządkowych problemów mieszkańców.