Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa roczna w straży – raport za 2017 rok

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017Działania Straży Miejskiej w Gdańsku w minionym roku oraz priorytety na rok bieżący – to główne tematy rocznej odprawy rozliczeniowo-planistycznej, która odbyła się w siedzibie straży w poniedziałek, 26 stycznia.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w Radzie Miasta Anna Wirska, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, Skarbnik Miasta Teresa Blacharska, Komendant Miejski Policji Wojciech Siwek oraz dyrektorzy miejskich jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak przedstawił sytuację kadrową jednostki oraz wykonanie budżetu w minionym roku. Przypomniał priorytetowe zadania straży i porównał wyniki osiągnięte w 2017 roku do tych z roku 2016. Mówiąc o działaniach, których celem jest podnoszenie poziomu przestrzegania przepisów ruchu drogowego, wskazał na bardzo dobrą współpracę z Policją oraz z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Zaprezentował dane, które potwierdzają, że w ostatnim roku wzrosła liczba interwencji podejmowanych przez strażników. Funkcjonariusze prowadzili też więcej spraw, dotyczących czystości i porządku w przestrzeni publicznej. Komendant zaakcentował działania na rzecz poprawy stanu środowiska, wskazując między innymi na ścisłą współpracę z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta w Gdańsku w ramach akcji pobierania z palenisk próbek popiołu i przekazywania ich do badań laboratoryjnych.

Wyniki działań strażników w 2017 roku

Konsekwentna realizacja zadań przez funkcjonariuszy sprawiła, że w 2017 roku wzrosła o 42% wzrosła liczba ujawnionych wykroczeń. O 66% zwiększyła się liczba nałożonych mandatów karnych.

Odprawa roczna w straży – raport za 2017 rok

W minionym roku straż ściśle współpracowała między innymi z Urzędem Miasta, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Zarządem Transportu Miejskiego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Nieznacznie spadła liczba zdarzeń ujawnionych przez monitoring, dlatego też od początku tego roku straż miejska i policja wystawiają każdego dnia po dwa wspólne patrole zmotoryzowane, które błyskawicznie reagują na zgłoszenia przekazywane przez operatorów monitoringu. Statystycznie w 2017 roku gdańska straż zabezpieczała 5 imprez dziennie. Każdego dnia do pogotowia socjalnego doprowadzane były 4 osoby.

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017
Oczekiwania gdańszczan

Prośby o interwencje, przekazywane na alarmowy numer 986, to cenne źródło informacji o oczekiwaniach wobec straży. W stosunku do roku 2016 liczba zgłoszeń związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym wzrosła o 13%, natomiast dotyczących spalania odpadów o 47%.

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017

Połowa zgłoszeń przyjmowanych przez dyżurnych Stanowiska Kierowania dotyczyła spraw drogowych.

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017Prezydent Paweł Adamowicz pytał między innymi o to, czy kontrole palenisk prowadzone są na prośbę mieszkańców, czy również z inicjatywy straży. Natomiast przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek chciał wiedzieć, czy strażnicy nie mają problemów z wchodzeniem na posesje mieszkańców. Komendant Leszek Walczak tłumaczył, że kontrole palenisk to efekt zarówno zgłoszeń mieszkańców, jak i codziennej pracy strażników w dzielnicach. Dodał, że przypadki odmowy wpuszczenia uprawnionych funkcjonariuszy na teren posesji są incydentalne, bo w takich sytuacjach na miejsce wzywana jest policja, a właścicielowi nieruchomości grozi odpowiedzialność karna. Komendant zapowiedział też, że straż miejska zwróci się do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku o zwiększenie środków finansowych na laboratoryjne badania próbek popiołu, pobieranego z pieców podczas specjalistycznych kontroli.

Raport roczny 2017

Szczegółowe statystyki dotyczące działalności Straży Miejskiej w Gdańsku w minionym roku znaleźć można w „Raporcie Rocznym 2017”. Dokument taki jest przygotowywany jest już od kilku lat.

RAPORT DO POBRANIA

Priorytety na 2018 rok

Odprawa roczna w straży – Raport Roczny 2017Najważniejszymi działaniami Straży Miejskiej w Gdańsku w bieżącym roku będą: podniesienie poziomu przestrzegania przepisów ruchu drogowego (przede wszystkim na terenie Głównego i Starego Miasta oraz w strefach ograniczonego postoju), wzrost poziomu czystości przestrzeni publicznej (współpraca z zarządcami terenów, "Akcja wiosna”, kontrole restauratorów pod kątem posiadania punktów gromadzenia odpadów, działania porządkowe w rejonie "Zielonego Rynku" na Przymorzu), utrzymanie porządku publicznego podczas sezonu letniego (parkowanie w pasie nadmorskim oraz na Głównym i Starym Mieście, zabezpieczenie Jarmarku świętego Dominika, ograniczenie procederu natarczywego żebractwa), kształtowanie postaw ekologicznych (kontrole spalania odpadów, realizacja programu profilaktycznego „Ekologiczna klasa”, adresowanego do dzieci i młodzieży), jak również zabezpieczenie Zlotu ZHP, który odbędzie się w sierpniu na Wyspie Sobieszewskiej.