Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odholowanie: czasami konieczne, nie zawsze możliwe

Odholowanie: czasami konieczne, nie zawsze możliweJest to jedna z najbardziej dokuczliwych sankcji stosowanych wobec kierowców, którzy mniej lub bardziej świadomie zostawiają swoje auta tam, gdzie parkować nie wolno. Przepisy nazywają ją „usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela”. Potocznie mówi się o „odholowaniu”. Z czego wynika stosowanie tej dotkliwej procedury? W jakich przypadkach auto musi zostać odwiezione na parking administracyjny, a w jakich nie można tego zrobić? Co powinien zrobić kierowca, którego samochód został odholowany?

Odholowanie pojazdu odbywa się na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela). Spośród sześciu punktów wymienionych w tym artykule, straże gminne i miejskie są uprawnione do podjęcia działań w trzech przypadkach: - gdy auto zostanie zaparkowane w miejscu zabronionym i jednocześnie pojazd będzie utrudniał ruch lub zagrażał bezpieczeństwu, - jeśli bez odpowiedniego identyfikatora pojazd stanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, - gdy pod znakiem zakazu zatrzymywania się lub postoju umieszczona została tabliczka informująca o usunięciu pojazdu na koszt właściciela.

W każdej z tych sytuacjach chodzi o to, żeby samochód jak najszybciej zniknął z miejsca, w którym go bezprawnie pozostawiono. Dlatego też nie wchodzi w grę założenie blokady lub pozostawienie kierowcy informacji o popełnionym wykroczeniu. Wezwać trzeba lawetę.

Bezprawne byłoby natomiast usunięcie pojazdu na koszt właściciela, jeśli funkcjonariusz nie stwierdził opisanych wyżej okoliczności - nawet jeśli zgłaszająca wykroczenie osoba kategorycznie żąda odholowania.

art. 130a. ust.1: Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym): 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; 2) (nie dotyczy straży miejskich i gminnych); 3) (nie dotyczy straży miejskich i gminnych); 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 1 i 2; 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; 6) (nie dotyczy straży miejskich i gminnych).

W Gdańsku jeśli strażnik miejski stwierdzi, że zostało popełnione wykroczenia i znajdzie podstawy do zastosowania art. 130a Prawa o Ruchu Drogowym, sporządza odpowiednią dokumentację i zleca odholowanie pojazdu specjalistycznej firmie, z którą Gmina Miasto Gdańsk ma podpisaną umowę. Pojazd trafia wtedy na parking administracyjny. Właściciel może się po niego zgłosić po uzyskaniu od straży zezwolenia na odbiór oraz uiszczeniu należnych opłat.

Aktualna stawka uchwalona przez Radę Miasta Gdańska za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wynosi 476 złotych. Opłata za przechowywanie takiego pojazdu na parkingu strzeżonym to 39 złotych za każdą rozpoczętą dobę.

Aktualne stawki dotyczące innych pojazdów można znaleźć w Uchwale nr XLV/1333/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r.

Odholowanie: czasami konieczne, nie zawsze możliweJeśli właściciel pojazdu pojawi się wtedy, gdy została już wezwana laweta lub gdy rozpoczęto działania prowadzące do odholowania samochodu, ale auto nie zostało jeszcze zabrane na parking administracyjny, czynności są przerywane. Mimo to właściciel auta musi ponieść dodatkowe koszty. Uchwała Rady Miasta Gdańska określa stawki opłat "jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu ustały przyczyny jego usunięcia, a wydana dyspozycja spowodowała powstanie kosztów". W przypadku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t należność wynosi 240 złotych.

art. 130a ust. 2a: Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Odholowanie: czasami konieczne, nie zawsze możliweNiezależnie od dodatkowych kosztów wynikających z odholowania pojazdu, na sprawcę popełnionego wykroczenia strażnik nakłada mandat karny. Przeprowadzenie interwencji z zastosowaniem opisanych powyżej procedur trwa w niektórych przypadkach nawet kilka godzin.

Kary za najczęściej popełniane wykroczenia związane z niewłaściwym parkowaniem:

• mandat 500 złotych i 5 punktów karnych (+ odholowanie pojazdu) - za nieuprawnione pozostawienie auta na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, • mandat 300 złotych i 1 punkt karny: - za pozostawienie auta na skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym lub tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od nich, • mandat od 100 do 300 złotych i 1 punkt karny: - za pozostawienie auta na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od nich, - za zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienia w ruchu, • mandat 200 złotych i 1 punkt karny: - za pozostawienie auta w tunelu, na moście lub wiadukcie, • mandat 100 złotych i 1 punkt karny za: - złamanie zakazu postoju (znaki: B-35, B-37, B-38, B-39) - pozostawienie auta na drodze dla rowerów, - utrudnianie wjazdu lub wyjazdu (np. z bramy, garażu), - utrudnianie dostępu do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu albo wyjazdu tego auta, - parkowanie w zatoce przystankowej lub w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka albo tablicy oznaczającej przystanek, - pozostawienie auta na pasie między jezdniami, - naruszenie warunków dopuszczalności postoju pojazdu na chodniku, - naruszenie obowiązku parkowania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej, - naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania, - zasłonięcie znaku lub sygnału drogowego, • mandat od 20 do 500 złotych za: - niszczenie trawników i zieleńców, - pozostawienie pojazdu silnikowego w lesie, w miejscu do tego nieprzeznaczonym.