Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Oddaj niebezpieczne odpady

Utylizacja odpadów

W najbliższy weekend odbędzie się kolejna zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana przez Zakład Utylizacji w Gdańsku.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest wydzielanie z domowych śmieci odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.

Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami. W istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich usuwanie i unieszkodliwianie. Odpady te zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku organizuje objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym. Harmonogram zbiórki prowadzony jest zgodnie z regulaminem według ustalonego harmonogramu.

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • Azbest
 • Papa
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
 • Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników Zakładu uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami MAN posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów.