Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nielegalny handel w tunelu
Nielegalny handel w tunelu

Straż Miejska zajęła towar, którym nielegalnie handlowano poza miejscem do tego wyznaczonym.

W związku z licznymi zgłoszeniami i skargami gdańskich kupców kierowanymi do Straży Miejskiej w Gdańsku w sprawie prowadzonej działalności handlowej przez osoby nieposiadające wymaganych zezwoleń na  terenach do tego niewyznaczonych Referat Dzielnicowy I prowadzi regularne kontrole legalności handlu w rejonie podległym.

W dniu 25 lutego strażnicy podjęli interwencję wobec osoby prowadzącej działalność handlową bez wymaganych zezwoleń w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Zawodników. W myśl art. 60³ Kodeksu wykroczeń: "§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy." Interwencja zakończyła się zajęciem towaru pod kątem orzeczenia jego przepadku przez sąd, do którego skierowano wniosek o ukaranie.

Nielegalna działalność handlowa prowadzona w miejscach do tego niewyznaczonych stanowi nie tylko wykroczenie i podważanie zasad konkurencyjności i równości podmiotów gospodarczych, ale także naruszenie wizerunku miasta Gdańska.