Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nielegalny handel uliczny - kontrole

Interwencja strażnika wobec osób handlujących poza miejscem do tego wyznaczonymStraż Miejska rozpoczyna na terenie całego miasta wzmożone kontrole miejsc, gdzie prowadzi się nielegalny handel uliczny.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń z dnia 31 sierpnia 2011 roku gminy uzyskały podstawę prawną do walki z osobami, które prowadzą handel poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Art. 60 3 stwierdza: § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.

Strażnicy miejscy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 listopada 2011 r. mają prawo nałożyć mandat karny za złamanie tego przepisu prawa w wysokości do 500 złotych. Jeśli mandat okaże się niewystarczający, skutecznym środkiem ograniczenia tego procederu może być wyegzekwowanie § 2:

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Osoby handlujące poza miejscami wyznaczonymi, które już wcześniej zostały pouczone lub ukarane mandatem, mogą spodziewać, że kolejne wykroczenie zakończy się wnioskiem do sądu, który może orzec karę grzywny w wysokości do 5 tys. złotych oraz konfiskatę towaru. Straż Miejska będzie zajmować tymczasowo towar, który zostanie złożony w magazynie do czasu wydania przez sąd orzeczenia o przepadku towaru.

Po wejściu w życie nowelizacji w listopadzie ubiegłego roku gdańscy strażnicy prowadzili akcję informacyjną wśród osób handlujących poza miejscami wyznaczonymi przez gminę. Ostrzegali, że według nowych przepisów za handel na miejskim terenie poza miejscami wyznaczonymi można dostać karę grzywny do 5 tysięcy złotych oraz stracić towar.