Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do inspektora w Referacie Finansowo Księgowym

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do inspektora w Referacie Finansowo Księgowym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2015 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
  • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia średniego, nie wymagany w przypadku wykształcenia wyższego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie kierunkowe - ekonomiczne,
  • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • przejawianie własnej inicjatywy,
  • kompetencje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność oraz dyspozycyjność,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie programów Word i Excel,
  • ukończenie służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzone zaświadczeniem,
  • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
  •  nadzorowanie przechowywania, składowania oraz dystrybucja i ewidencja druków ścisłego zarachowania zgodnie z wewnętrzną Polityką Rachunkowości,
  • rozliczanie pracowników z pobranych druków ścisłego zarachowania,
  • terminowe i prawidłowe  zamawianie druków ścisłego zarachowania w Straży,
  • sporządzanie wniosków o likwidację druków ścisłego zarachowania,
  • wprowadzanie i rozliczanie danych dotyczących druków ścisłego zarachowania w wewnętrznym systemie informatycznym Straży,
  • rozliczanie druków ścisłego zarachowania w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji do składnicy akt.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • praca jednozmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku,
  • wynagrodzenie podstawowe brutto miesięcznie od 2421zł do 2620zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 23 października 2015 r.
 5. Liczba etatów:
  • 1 etat
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV ze zdjęciem,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - dyplomu ukończenia uczelni,
  • inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności, dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy, posiadane uprawnienia),
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze od starszego referenta do inspektora w Referacie Finasowo-Księgowym” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 02.10.2015r. do godz. 15.30 ( liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Kancelarii Straży Miejskiej).
 8. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.