Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora ds. łączności

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ul. Elbląska 54/60 80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od inspektora do starszego inspektora ds. łączności

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2015 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie zawodowe o kierunku elektronicznym, telekomunikacyjnym, informatycznym,
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • dobry stan zdrowia,
  • niekaralność sądowa,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
  • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lat z wykształceniem średnim,
  • doświadczenie w pracy w systemie łączności cyfrowej DMR,
  • umiejętność obsługi i naprawy sprzętu łączności radiowej – radiokomunikacja i przemienniki, telefonii przewodowej – centrale telefoniczne i stanowiska dyspozytorskie,
  • praktyczne umiejętności informatyczne.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe,
  • wykształcenie o kierunku elektronicznym, telekomunikacyjnym, informatycznym,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz
  • kompetencje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność oraz dyspozycyjność,
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość środowiska Windows, Linux,
  • umiejętność właściwego diagnozowania i usuwania usterek
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • uprawnienia SEP do 1 kV,
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
  • nadzorowanie stanu technicznego sprzętu łączności telefonii przewodowej i komórkowej, urządzeń analogowych i cyfrowych systemów łączności radiowej DMR,
  • wykonywanie okresowych przeglądów profilaktycznych i konserwacyjnych, remontów i napraw sprzętu łączności,
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem central telefonicznych i alarmowych,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie cyfrowej łączności radiowej DMR w Straży Miejskiej w Gdańsku,
  • przeprowadzanie przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego programowania radiotelefonów oraz dokonywanie zmian aktualizacyjnych w obsadzie kanałowej,
  • wykonywanie instalacji nowego sprzętu łączności w pojazdach służbowych oraz pomiarów kontrolnych urządzeń stacyjnych, przewoźnych i przenośnych,
  • przyjmowanie i wydawanie sprzętu łączności do napraw i przeglądów,
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ewidencyjnej sprzętu łączności radiowej, w tym dowodów urządzeń, kart oględzin masztów i systemów antenowych, protokołów badań instalacji uziemiającej maszty,
  • planowanie zakupów nowych urządzeń oraz części do napraw,
  • negocjowanie warunków przy zawieraniu umów z gestorami sieci,
  • sporządzanie propozycji modernizacji istniejących systemów łączności,
  • współpraca z działem IT,
  • przeprowadzanie instruktaży i szkoleń pracowników niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury łączności w Straży.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Gdańsk,
  • praca jednozmianowa / czas pracy 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku,
  • wynagrodzenie podstawowe brutto miesięcznie od 2421zł do 2870zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
  • premia regulaminowa,
  • dodatek za staż pracy,
  • planowane zatrudnienie od 6 listopada 2015 r.
 5. Liczba etatów:
  • 1 etat
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV ze zdjęciem,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku ),
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - dyplomu ukończenia uczelni,
  • inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności, dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy, posiadane uprawnienia),
  • kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej: www.strazmiejska.gda.pl lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze od inspektora do starszego inspektora ds. łączności” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 09.10.2015r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Kancelarii Straży Miejskiej).
 8. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.