Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kto odśnieża chodnik?
  • właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w sytuacji, gdy chodnik przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości nawet, gdy ogrodzenie nieruchomości jest przesunięte w stosunku do granicy nieruchomości,
Odśnieża właściciel
  • gmina (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku) w sytuacji, gdy chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, lecz oddziela go od niej pas trawnika czy inny pas odzielający.
Odśnieża gmina Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Uchwała Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Art. 5.1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Uchwała Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (§ 5. 1) Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  1. zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  2. odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  3. usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  4. uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej w artykule: Zimowe obowiązki.