Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kontrole umów na wywóz nieczystości w Głównym Mieście

Kontrole umów w Głównym Mieście

Straż Miejska do końca maja będzie przeprowadzać kontrole w lokalach gastronomicznych Głównego Miasta.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska właściciele nieruchomości (w tym m.in. restauracji) zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru m.in. następujących rodzajów odpadów komunalnych: mokrych, suchych i opakowaniowych.

Restauracja lub inny lokal gastronomiczny musi oddzielnie oddawać odpady mokre (np. resztki jedzenia), suche (pozostałe) i opakowaniowe (kartony, butelki, itd). System suche/mokre w obiektach handlowych branży spożywczej i obiektach gastronomicznych obowiązuje już od dnia wejścia w życie uchwały, tj. od dnia 7 czerwca 2008 r.

Podmioty używające olejów jadalnych są zobowiązane gromadzić zużyte oleje w szczelnych pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz dokumentować dowodem przekazania odpadów. Ilość kontenerów w zależności od funkcji obiektów jest następująca:

  • lokale gastronomiczne – 20l/miejsce konsumpcyjne (również w tzw. ogródkach)/tydzień,
  • punkty uliczne szybkiej konsumpcji oraz lokale gastronomiczne stosujące naczynia jednorazowego użytku – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120l/dzień.

Każdy lokal musi posiadać punkt do gromadzenia odpadów, czyli miejsce gdzie wyrzucane są śmieci i zgodę właściciela terenu, na którym ten punkt jest umieszczony (np. GZNK).

Zgodnie z zapisami regulaminu porządkowego właściciel musi udokumentować fakt regularnego wywozu odpadów z terenu lokalu. Takie dokumenty powinny być do wglądu w chwili kontroli (np. umowa, rachunek). Dowody potwierdzające wykonanie usług muszą być przechowywane przez rok.

Za niestosowanie się do przepisów prawnych związanych z wywozem odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.