Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Komunikat dotyczący umieszczania obwieszczeń wyborczych

W związku z wyborami samorządowymi, które odbędą się w dniu 21 listopada, Straż Miejska przypomina o obowiązkach ciążących na komitetach wyborczych w zakresie zasad umieszczania ogłoszeń.

Przepisy w tym zakresie zostały określone w Ustawie z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z późn.zm.). Wykonując postanowienia art. 70a powyższej ustawy Prezydent Gdańska określił listę 15 miejsc przeznaczonych do umieszczania bezpłatnych ogłoszeń:

 1. słup reklamowy -  przy ul. Piastowskiej 161 A,
 2. słup reklamowy -  przy ul. Opata J.Rybińskiego/Plac Inwalidów Wojennych,
 3. słup reklamowy - przy ul. Kołobrzeska/Słupska (pętla autobusowa),
 4. słup reklamowy - przy ul. Derdowskiego/Al. Grunwaldzka,
 5. słup reklamowy - przy ul. Wyspiańskiego,
 6. słup reklamowy - przy ul. Waryńskiego,
 7. słup reklamowy - przy ul. Klonowicza/Żywiecka,
 8. słup reklamowy - przy ul. Reja/Kochanowskiego,
 9. słup reklamowy - przy ul. Dworska/Pułaskiego,
 10. słup reklamowy - przy ul. Oliwska/Podjazd,
 11. słup reklamowy - przy ul. Trakt Św.Wojciecha/Dworcowa,
 12. słup reklamowy - przy ul. Gościnnej,
 13. słup reklamowy - przy ul. Kartuska/Ciasna,
 14. słup reklamowy - przy ul. Stryjewskiego/Zimna,
 15. słup reklamowy - przy ul. Stryjewskiego/Szpaki.
Szczegółowe przepisy dotyczące zasad umieszczania plakatów wyborczych określone zostały w Art. 71 ordynacji wyborczej, który stanowi, że:
 1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 70 stosuje się  odpowiednio.
 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
 4. Policja, Straż Miejska (gminna) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie. o którym mowa w ust. 5. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

W związku z powyższym Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia mogą być umieszczane w miejscach do tego wyznaczonych lub takich, na które uzyskano zgodę zarządcy terenu. Sposób umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W przypadkach ignorowania powyższych wytycznych Straż Miejska będzie stosować sankcje karne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.