Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kampania wyborcza w świetle przepisów

Zbliżają się wybory samorządowe. Kandydaci do lokalnych władz różnymi metodami próbują trafić do mieszkańców, by przekonać ich do siebie oraz do swoich programów. Komitety wyborcze muszą jednak mieć na uwadze przepisy, które regulują zasady prowadzenia kampanii wyborczej.
Główne Miasto Wały Jagiellońskie zespół przedbramia Brama Wyżynna Katownia budynek LOT przystanki tramwajowe piesi samochody

Straż Miejska w Gdańsku przesłała do komitetów pismo z apelem, by prowadzone w ramach kampanii działania były zgodne z prawem. Dokument przypomina wybrane artykuły Kodeksu Wyborczego. Zawiera też wykaz miejsc na terenie Gdańska, w których można bezpłatnie umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz plakaty komitetów wyborczych.

Organizatorzy spotkań z mieszkańcami powinni przestrzegać nie tylko Kodeksu Wyborczego, ale też innych przepisów porządkowych. Muszą zwracać uwagę, by ich działania nie wiązały się z zakłócaniem spokoju, zaśmiecaniem, parkowaniem pojazdów w miejscach objętych zakazem itp.

Na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz. 849, 951, 1529; z 2014 r. poz.179, 180, 1072 – przypominamy:

art.110

§1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

§2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art.109 stosuje się odpowiednio.

§3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§4. (utracił moc)

§5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

§6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§6a. Obowiązek, o którym mowa w§6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w §6, nastąpi za zgodą właściciela.

§7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników.

art. 495.

§1. Kto, w związku z wyborami: 1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia, 2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe, 3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód, 4) (utracił moc) 5) (utracił moc) – podlega karze grzywny.

§2. Tej samej karze podlega: 1) pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110,

§6a. 2) osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

Straż Miejska w Gdańsku będzie sprawdzać wszystkie zgłoszenia dotyczące ewentualnych nieprawidłowości przy umieszczaniu plakatów wyborczych. Sygnały takie należy przekazywać na numer 986. Jeśli funkcjonariusze na miejscu stwierdzą, że faktycznie doszło do naruszenia przepisów, będą kontaktowali się z komitetami wyborczymi i podejmowali przewidziane prawem czynności.