Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jesienne spadanie liści

To głównie one przydają jesieni uroku. Najpierw zmieniają kolory, a potem lecą z drzew jeden za drugim. Lecz gdy już toną w nich zieleńce i chodniki, przestają budzić zachwyt. Stają się uciążliwe, a czasami wręcz niebezpieczne. I dlatego trzeba się ich we właściwy sposób pozbyć.
korony drzew z żółtymi liśćmi niebo chmury

Liście trzeba sprzątać z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Taki obowiązek nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (z późn. zm.).

Odpady zielone muszą trafiać do pojemników na odpady mokre. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić w workach, które należy zostawić obok pojemników na odpady mokre.

Odbieranie odpadów zielonych: - zapotrzebowanie na ich odbiór należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera; - odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera; - zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych.

Źródło: czystemiasto.gdansk.pl

Więcej informacji o sposobie gromadzenia liści i ich odbieraniu przez firmy wywozowe znajdziesz tutaj…

krzaki niebo

Niesprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników jest naruszeniem §5 w/w Regulaminu. Grozi za to mandat w wysokości 100 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy miejsc, w których obowiązuje płatny postój.

Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny (§18 Regulaminu). Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem od 20 do 500 złotych. Każdy, kto kompostuje odpady zielone na swój użytek musi pamiętać, że owo kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla otoczenia.

Jeśli z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Osoba poszkodowana może domagać się od niego z powództwa cywilnego odszkodowania albo zwrotu kosztów leczenia.