Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jak legalnie wywiesić plakat wyborczy?

Autor: Monika Domachowska
Trwa kampania wyborcza. W Gdańsku tu i ówdzie pojawiły się już pierwsze plakaty wyborcze. Informujemy, w jaki sposób zamieścić je zgodnie z przepisami, jakie obowiązki ciążą na komitetach wyborczych i co zrobić, jeśli ogłoszenie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia.

W Gdańsku zostały wyznaczone miejsca, gdzie można bezpłatnie zamieszczać plakaty komitetów wyborczych. Ich lista jest dostępna tutaj. Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.) w pozostałych lokalizacjach, tj. na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych, można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Zasady umieszczania reklamy wyborczej w przestrzeni publicznej w Gdańsku reguluje Uchwała Krajobrazowa Gdańska (Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r.).

Banery wyborcze na ogrodzeniu.

Hasła i plakaty wyborcze powinny być zamieszczane w taki sposób, aby nie zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Informacje o stwarzających zagrożenie hasłach i plakatach wyborczych należy zgłaszać straży miejskiej na numer 986 lub na policję. W przypadku potwierdzenia zagrożenia, straż miejska lub policja są obowiązane usunąć je na koszt komitetów wyborczych.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można było je usunąć bez powodowania szkód. Pełnomocnicy wyborczy są obowiązani usunąć je w terminie 30 dni po dniu wyborów. Jeśli tak się nie stanie, prezydent postanowi o ich usunięciu, a koszty usunięcia poniosą obowiązani do tego pełnomocnicy wyborczy. Obowiązek usunięcia w ciągu 30 dni nie dotyczy sytuacji, gdy właściciel nieruchomości, obiektu lub urządzenia, na którym zostały wywieszone plakaty lub hasła wyborcze, wyrazi zgodę na ich pozostawienie po upływie terminu 30 dni (nie dotyczy to jednak miejsc, których właścicielem jest Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia, komunalne osoby prawne oraz spółki, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz fundacje utworzone przez organy władzy publicznej). 

Zgodnie z art. 495 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.) kto naruszy przepisy ustawy w zakresie zasad umieszczania plakatów i haseł wyborczych podlega karze grzywny.