Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Jak działać wobec nietrzeźwych osób bezdomnych?

Z inicjatywy Straży Miejskiej w Gdańsku wypracowywane są metody działania wobec nietrzeźwych osób bezdomnych doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego.

W dniu 22 maja w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie, którego tematem było wypracowanie skutecznej procedury postępowania w sytuacji odmowy przyjęcia osoby nietrzeźwej z wszawicą do Pogotowia Socjalnego. Z problemem tym spotykają się służby podejmujące interwencje w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, MOPR w Gdańsku, Pogotowia Socjalnego, Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „Panakeja”, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku, Policji oraz Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej Leszek Walczak przedstawił skalę problemu oraz omówił działania podejmowane przez strażników wobec osób nietrzeźwych. W trakcje dyskusji, uczestnicy spotkania przedstawiali problemy związane z brakiem rozwiązań, dotyczących sposobów postępowania z osobą nietrzeźwą z wszawicą, w sytuacji odmowy jej przyjęcia przez Pogotowie Socjalne - w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania Pogotowia Socjalnego, noclegowni oraz stowarzyszeń.

Dyskutowano na temat konieczności opracowania uniwersalnych, „całorocznych” procedur organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem Pogotowia Socjalnego, obejmujących swoim zakresem połączone działania interwencyjne poszczególnych służb, instytucji oraz stowarzyszeń, które swoim kształtem zbliżone byłyby do wypracowanych i sprawdzonych metod działania w okresie zimowym. Podjęte zostaną dalsze działania mające na celu rozwiązanie problemu ograniczonej ilości miejsc, w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych, z wszawicą, będących pod wpływem alkoholu.

Do zadań straży miejskich należy między innymi: „doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób” (art. 11, ust. 1, pkt 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych).

Straż Miejska w Gdańsku w ubiegłym roku doprowadziła do Pogotowia Socjalnego 1082 osoby (w 2011 r. – 637). Od początku bieżącego roku strażnicy miejscy przewieźli do Pogotowia 408 osób.

[gallery link="file" ids="7906,7907,7908"]