Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Jak dbać o środowisko?

Jak dbać o środowisko?

Odpowiedzi na to pytanie jest przynajmniej kilka. Jedna z nich bez wątpienia dotyczy odpowiedniego gospodarowania odpadami płynnymi.

Tematem zajmą się funkcjonariusze z Referatu V oraz VI, którzy pracują w południowych rejonach naszego miasta (m.in. Chełm, Stogi, Ujeścisko, Przeróbka i Orunia).

Akcja "Dbaj o środowisko - nie wylewaj ścieków" zostanie przeprowadzona w dniach 20-22.05.2014 roku. Ma ona na celu sprawdzenie czy właściciele posesji wyposażonych w oczyszczalnie lub zbiorniki na nieczystości ciekłe odprowadzane z danego budynku odpowiednio gospodarują odpadami płynnymi.

Podczas prowadzonej akcji w miejscach gdzie istnieją techniczne możliwości, strażnicy miejscy będą informowali i zachęcali właścicieli posesji do przyłączania posesji do kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy, iż spoczywający na właścicielu nieruchomości obowiązek przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku stwierdzenia nie wykonania powyższego obowiązku, Prezydent Miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie przyłączenia (art. 5 ust. 7 ww. Ustawy). Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 5 ust. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w trakcie kontroli gospodarki ściekowej prowadzonej na terenie posesji sprawdzane będą:

  • pojemności zbiornika na nieczystości ciekłe odprowadzane z budynku,
  • rocznego zużycia wody w budynku [m3/rok],
  • częstotliwości opróżniania zbiornika w skali roku,
  • nazwy przewoźnika nieczystości ciekłych z którym zawarto umowę na opróżnianie zbiornika i transport nieczystości.

Działania prowadzone będą przy współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Warto pamiętać, że za poniesione wydatki na likwidację oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci można uzyskać dotację w wysokości do 4000 zł! Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem lub telefonicznie - 58-32 36 884 / 58-32 37 095.